O centru

CENTRUM PRO APLIKOVANOU MIKROBIOLOGII A IMUNOLOGII VE VETERINÁRNÍ MEDICÍNĚ (ADMIREVET)

Projekt AdmireVet je zaměřen především na aplikovaný výzkum. Tento výzkum je založen na společných projektech s obchodními partnery.
Nově vytvořené centrum je svým unikátním přístrojovým vybavením srovnatelné s nejvyspělejšími světovými pracovišti.
Hlavní výzkumné aktivity projektu AdmireVet jsou zaměřeny na vývoj živých i inaktivovaných veterinárních vakcín, studium imunitní odpovědi hostitele po vakcinaci, testování biologicky aktivních preparátů pro posílení imunity, přípravu diagnostických souprav pro rychlou detekci biologických agens a chemických kontaminant a monitorování původců závažných infekčních onemocnění v chovech hospodářských zvířat s cílem vypracovat postupy pro jejich prevenci a kontrolu.
Kromě zabezpečení těchto aktivit je neméně významným cílem projektu výchova nové generace odborníků v dané problematice, kteří budou uplatnitelní na trhu práce v oblasti výzkumu, výroby nebo státní správy v zemědělství nebo veterinární medicíny. Jejich výchova je realizována v rámci doktorských studijních programů a stáží na podobných pracovištích v zahraničí.

První výsledky centra AdmireVet jsou již na trhu

Největší význam pro zemědělskou praxi představuje v rámci projektu vývoj diagnostických souprav a vakcín pro hospodářská zvířata. Některé diagnostické soupravy jsou již na trhu, například na diagnostiku enzootická bovinní leukózy, imunodiagnostika pro detekci kontaminant potravního řetězce, diagnostika jarní virémie kaprů, infekční nekrózy pankreatu lososovitých ryb a virové haemorrhagické septikémie ryb, které představují jedny z ekonomicky nejzávažnějších chorob ryb. V oblasti diagnostiky chorob prasat se jedná o onemocnění, která jsou závažná z pohledu ochrany zdraví zvířat například Aujeszkyho choroba nebo infekce vyvolané baktérií Haemophilus parasuis, ale také z pohledu zvýšení bezpečnosti potravin vyráběných z vepřového masa. Vepřové maso a výrobky z něj jsou potenciálním zdrojem patogenů vyvolávajících infekce lidí, mezi které patří např. salmonelóza, hepatitida E nebo trichinelóza. Některé z těchto výsledků jsou chráněny patentovými přihláškami.
Výroba souprav pro diagnostiku je realizována ve spolupráci s obchodními společnostmi, jako je například TEST-LINE, a.s., Clinical Diagnostics, s.r.o. V současné době byly úspěšně registrovány dvě vakcíny proti respiračních infekcí u skotu (na trh byly uvedeny společností Bioveta, a.s. ve spolupráci s VÚVeL) a očkovací látky pro pasivní ochranu před edémovým onemocněním prasat.

 

 

 

Základní údaje o projektu

Registrační číslo projektu: CZ.1.05/2.1.00/01.0006
Datum zahájení řešení projektu: 1. 12. 2009
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2013
Datum ukončení monitorování: 31. 12. 2018
 

Cíle projektu

• vývoj živých, inaktivovaných a subjednotkových veterinárních vakcín
• studium imunitní odpovědi hostitele po vakcinaci
• testování terapeutik, adjuvans a jiných biologicky aktivních preparátů
• příprava diagnostických souprav pro detekci biologických agens a chemických kontaminant
• monitorování původců závažných infekčních onemocnění v chovech hospodářských zvířat
• výchova mladých vědeckých pracovníků
 

Klíčové součásti projektu
• rekonstrukce pavilonu III v areálu VÚVeL
• rekonstrukce experimentální stáje č. 4 a 5
• doplnění přístrojového vybavení laboratoří podílejících se na projektu AdmireVet
• zaškolení pracovníků na renomovaných pracovištích v ČR i v zahraničí

 


Celkový rozpočet projektu
Celkové výdaje: 365 263 120 Kč
z toho
neinvestiční: 74 735 320 Kč
investiční: 290 527 800 Kč

Celková výše příspěvku: 365 263 120 Kč  
Z rozpočtu Evropské unie: 310 473 652 Kč , což je 85%
Ze státního rozpočtu:  54 789 468 Kč , což je 15%

Projekt Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (2007 – 2013)
Rozvoj výzkumných kapacit Centra AdmireVet

Základní údaje o projektu

Datum zahájení řešení projektu: 1. 10. 2015
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2015
Datum ukončení monitorování: 31. 12. 2020

 

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je rozvoj výzkumné infrastruktury Centra AdmireVet v oblasti výzkumných programů:

  • Veterinární epidemiologie a diagnostika
  • Vakcíny a prevence

Tyto výzkumné programy jsou realizovány ve spolupráci s partnery z aplikační sféry a jejich rozvoj přispívá k posílení konkurenceschopnosti nejenom v rámci jihomoravského regionu.

 

Aktivity projektu

Projekt je řešen v přímé souvislosti s realizací výzkumných aktivit „Identifikace bakteriálních agens“ a „Sortování buněčných populací“.

Pro potřeby realizace aktivity „Identifikace bakteriálních agens“ byl v rámci projektu pořízen přístroj MALDI TOF/TO Hmotnostní spektrometr. Uvedený přístroj umožňuje rychlou a přesnou identifikaci bakteriálních agens včetně složitějších mikroorganizmů jako jsou např. mykobakterie, ale také dalších nebezpečných patogenů z oblasti rizikových skupin 2 a zejména 3 (BSL3). Kromě samotné identifikace bude zařízení využíváno i k pokročilým klasifikačním studiím, epidemiologickým studiím, typizaci bakterií a detekci kmenů rezistentních k antimikrobikům.

Zařízení bude dále sloužit pro rozvoj proteomických analýz např. identifikaci proteinů a peptidů. Tyto analýzy budou prováděny pomocí proteinové digesce s následnou detekcí na přístroji MALDI TOF/TOF nebo v kombinaci s předseparací metodami HPLC nebo gelovou elektroforézou. Tyto techniky budou využívány např. pro identifikaci bakteriálních toxinů, jejichž přesná identifikace je v současnosti značně komplikovaná. V budoucnosti bude zařízení využíváno i k prostorové lokalizaci proteinů a peptidů pomocí techniky MALDI Imaging. Zařízení tak umožní zdokonalení metodického přístupu a prohloubení poznatků plánovaných v rámci plnění stávajících aktivit projektu NPU I s reg. č. LO1218, akronymem OneHealth (Epidemiologie a patogeneze veterinárně významných nákaz a zoonóz bakteriálního původu a Vývoj a aplikace metod pro diagnostiku původců onemocnění a kontaminant potravních řetězců a prostředí), ale také při řešení nových aktivit zejména v oblasti antimikrobiální rezistence a bezpečnosti potravin. Aktivita Identifikace bakteriálních agens je napojena na výzkumný program „Veterinární epidemiologie a diagnostika“.

Pro potřeby realizace aktivity „Sortování buněčných populací“ byl pořízen přístroj Průtokový cytometrický analyzátor umožňující sortování buněk. Tento přístroj je založen na metodě průtokové cytometrie, navíc ale současně umožňuje fyzicky získat buňky určitých vlastností - velikost vs. granularita buněk nebo přítomnost povrchových nebo vnitrobuněčných proteinů. Takto definované a získané populace buněk budou použity k následným laboratorním analýzám (např. molekulárně-biologická detekce exprese genů pro relevantní proteiny nebo funkční testy buněk), díky kterým bude možno dále definovat jejich funkci a tím usuzovat na jejich roli a význam ve sledovaných procesech - ať už v imunopatogenezi studovaných onemocnění nebo v imunitní odpovědi na aplikovanou vakcínu.

Zařízení umožní prohloubení a v některých případech samotnou realizaci sofistikovaných analýz pro potřeby aktivit plánovaných v rámci plnění stávajících aktivit projektu NPU I s reg. č. LO1218, akronymem OneHealth (Epidemiologie a patogeneze veterinárně významných nákaz a zoonóz bakteriálního původu a Metody tlumení, prevence a terapie veterinárně významných onemocnění a zoonóz). Aktivita „Sortování buněčných populací“ je napojena na výzkumný program „Vakcíny a prevence“.

 

Klíčové vybavení projektu

  • MALDI-TOF/TOF Hmotnostní spektrometr
  • Průtokový cytometrický analyzátor umožňující sortování buněk

 

Celkový rozpočet projektu

Celkové výdaje: 25 532 000 Kč
z toho
neinvestiční: 32 000 Kč
investiční: 25 500 000 Kč

Celková výše příspěvku: 25 532 000 Kč  
Z rozpočtu Evropské unie: 21 702 200 Kč , což je 85%
Ze státního rozpočtu:  3 829 800 Kč , což je 15%

                           

Psali o nás
 

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace je i na Facebooku.

Jsou zde zveřejňovány informace týkající se celého operačního programu a dění okolo něj.

Součástí této prezentace je i projekt AdmireVet.

 

Na zpravodajském serveru iDNES.cz vyšel článek o projektu AdmireVet s názvem Nové centrum veterinárního výzkumu sklidilo úspěchy za vědecké práce (1. 11. 2013)

 

Na zpravodajském serveru iDNES.cz vyšel článek o projektu AdmireVet s názvem Vybudováním špičkového Centra AdmireVet začíná nová etapa výzkumu (24. 5. 2013)

 

Novinky.cz o paratuberkulóze a Crohnově chorobě(19. 5. 2010)

 

Týdeník EURO o projektu AdmireVet (19.4. 2010)

 

 

Česká televize vysílala rozhovor o projektu Admirevet
 

V pořadu Milénium odpovídali v pondělí 22. 2. 2010 Prof. Ivo Pavlík a Ing. Markéta Kabourková na otázky Mgr. Jiřího Václavka. 

9. 12. 2009

Projekt AdmireVet zahájen: Vědci v Brně budou díky dotaci EU vyvíjet vakcíny pro zvířata 
Významná investice v oblasti zemědělské vědy a výzkumu, Ministerstvo zemědělství ČR
Špičkové vakcíny pro zvířata jsou doma v Brně, Brněnský deník 
Významná investice do vědy a výzkumu míří z Bruselu do Brna, Pressweb 

EURO.cz (7. 11. 2009)
Miliardy z OP VaVpI již putují konkrétním vysokým školám a výzkumných institucím (26. 11. 2009)
44 bádavých chapadel
Mediafax, (27. 11. 2009)
Čtyři vědecké projekty dostanou od EU přes dvě miliardy korun
Úspěch vědců: utrhli miliardu a půl (28. 11. 2009)

Informaze o fondech a programech EU
Evropský fond pro regionální riozvoj
OP Výzkum a vývoj pro inovace