News

Závěrečné oponentní řízení projektu NPU I OneHealth (24. 05. 2019)

Dne 21. 5. 2019 se v prostorách Velké zasedací místnosti Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. uskutečnilo veřejné závěrečné oponentní řízení projektu podpořeného ... více >

Závěrečné oponentní řízení projektu NPU I OneHealth (24. 05. 2019)

Dne 21. 5. 2019 se v prostorách Velké zasedací místnosti Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. uskutečnilo veřejné závěrečné oponentní řízení projektu podpořeného z Národního programu udržitelnosti I s názvem „Zdravé zvíře jako zdroj zdravé potraviny“ s akronymem „OneHealth“. Projekt byl financován v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018 a dotace pokrývala cca 40 % uznatelných nákladů. Zbytek finančních prostředků musel být zajištěn ze státních či nestátních zdrojů financování. Realizace projektu byla rozdělena do tří oblastí:

  • Epidemiologie a patogeneze veterinárně významných nákaz a zoonóz
  • Vývoj a aplikace metod pro diagnostiku původců onemocnění a kontaminant potravních řetězců a prostředí
  • Metody tlumení, prevence a terapie veterinárně významných onemocnění a zoonóz

Výstupy a závěry projektu byly shrnuty ve výstižné prezentaci hlavního řešitele projektu MVDr. Martina Faldyny, Ph.D. a poté posouzeny ze strany oponentní rady. Oponentní rada byla složena ze zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatele, zpravodaje projektu a zástupců vědecké veřejnosti.

Z prezentace, která vycházela ze závěrečné zprávy projektu, vyplynulo, že všechny prahové hodnoty úspěšné realizace projektu, naplánované počty publikačních i aplikovaných výstupů i další sledované parametry byly splněny a mnohé překročeny.

Dr. Faldyna ve své prezentaci poděkoval řešitelskému i administrativnímu kolektivu, který se podílel na realizaci aktivit projektu a ocenil výbornou komunikaci ze strany poskytovatele. K poděkování týmu za odvedenou práci se přidal také Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D., statutární zástupce ústavu.

Oponentní rada ve svém závěrečném hodnocení konstatovala, že projekt dosáhl vynikajících výsledků a zároveň že byly splněny cíle projektu a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě o poskytnutí podpory. Poskytovatel zároveň kladně hodnotil nadprůměrnou výši dofinancování projektu z neveřejných zdrojů.

Závěrem byli zástupci poskytovatele dr. Králíkem provedeni částí laboratorních prostor.